Årsmöte för Stiftelsen Fritidsgårdar Strandgården

2022-05-07
Föreningen Strandgården Stödjare höll under lördagen den 23 april 2022 årsmöte för Stiftelsen Fritidsgårdar. Årsmötet hölls på gården där det samtidigt pågick ett stort konfirmandläger. Ombud från församlingarna och föreningarna i Region Öst hade mött upp.

Christer Gustafsson öppnade mötet genom att säga:

  •  Tro på det du gör, då blir det också möjligt.
  •  Det finns ett värde i gården som vi alla ska bygga!
  • Nu gör vi det bästa.
  • Vi behövs alla.

Dagens ordförande Åke Nordquist lotsade mötet väl mellan redovisningar, val och frågeställningar. Flera röster hördes i ett öppet klimat.

Marie Lackenbauer redogjorde för verksamhetsberättelsen och berättade att ett styrdokument innehållande ”Syfte, vision och strategi” arbetats fram under året. Trots att året präglats av pandemin med varierande restriktioner kunde sommarprogrammet genomföras med många besökare. Styrelsen för stiftelsen har skött driften på gården sedan augusti. En ny föreståndare som heter Jeanette Adler har rekryterats. Hon började sin tjänst 1 februari. En underhållsplan för fastigheterna är framtagen och en fast fastighetsgrupp och trädgårdsgrupp arbetar kontinuerligt på gården. Många volontärer har bidragit med stort engagemang och ett tack riktades till dessa. Ett nytt ekonomisystem har satt i drift och avtal har knutits med revisionsbyrån Ernst & Young. Ekonomin är i balans.

Utöver två omval valdes sex nya styrelseledamöter med olika kompetenser in i Stiftelsen Fritidsgårdars styrelse från olika orter i Region Öst. Avgående ledamöter avtackades.

Åke Nordquist framförde ett tack till alla som bär ett engagemang i hjärtat för gården och dess framtid och ett tack till alla som både direkt och indirekt verkar för att gården skall vara en oas för framtiden.

Christer Gustafsson avslutade årsmötet med ord från Ef 1:18:
”Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga."

© Strandgården